Preparing your plastic-on experience

Warunki usługi

 1. 1. Postanowienia ogólne
  1. 1.1. Niniejszy Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę między Spółką a Klientem oraz Użytkownikami, która określa prawa i obowiązki Klienta lub Użytkowników oraz zasady korzystania z Platformy (www.plastic-on.com), w szczególności w zakresie zakupu towarów za pośrednictwem Platformy. Regulamin określa również prawa i obowiązki Spółki. Utworzenie Konta Klienta w ramach Platformy i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu lub rozpoczęcie korzystania z Platformy w jakikolwiek inny sposób będzie uważane za zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną między Spółką a Klientem.
  2. 1.2. Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie należy nadać następujące znaczenie:
   1. 1.2.1. Platforma - strona internetowa z funkcjonalnościami platformy e-commerce, umożliwiająca Klientom zakup produktów oferowanych przez Spółkę, będących własnością i utrzymywanych przez Spółkę,
   2. 1.2.2. Spółka - „Plasticon Poland” Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, Polska, adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 59, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000095575, NIP 8790169966, REGON nr 340400555, kapitał zakładowy: 1.793.600 zł, opłacony w całości,
   3. 1.2.3. Klient - osoba fizyczna lub osoba prawna, która prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą i utworzyła Konto Klienta w ramach Platformy oraz zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu,
   4. 1.2.4. Użytkownik - osoba, która posiada konto w ramach Platformy, działająca w imieniu Klienta, w szczególności pracownik lub przedstawiciel Klienta, przypisany do danego Konta Klienta,
   5. 1.2.5. Konto Klienta - integralna część Platformy, udostępniona Klientowi za pośrednictwem strony internetowej Platformy po zalogowaniu, umożliwiająca zamawianie Produktów oferowanych w ramach Platformy oraz przeglądanie i zarządzanie informacjami dotyczącymi Klienta przechowywanymi na Platformie,
   6. 1.2.6. Kontrakt - wiążąca umowa dotycząca zakupu Produktów za pośrednictwem Platformy, zawarta w ramach Platformy przez Klienta i Spółkę,
   7. 1.2.7. Produkt lub Produkty - wszystkie towary produkowane, dystrybuowane i oferowane w ramach Platformy przez Spółkę, które mogą być zakupione przez Klienta,
   8. 1.2.8. Zamówienie - wiążące oświadczenie złożone przez Klienta w ramach Platformy, dotyczące złożenia oferty zakupu Produktów od Spółki,
   9. 1.2.9. Regulamin - regulacje zawarte w tym dokumencie, które tworzą wiążącą umowę między Klientem a Spółką,
   10. 1.2.10. Polityka Prywatności - dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klienta lub Użytkowników i korzystaniu z plików cookies na Platformie,
   11. 1.2.11. Strona - Spółka lub Klient.
 2. 2. Funkcjonalności Platformy
  1. 2.1. Platforma pozwala Klientom przeglądać oraz zamawiać Produkty wytwarzane, sprzedawane lub w jakikolwiek inny sposób oferowane przez Spółkę. Złożenie takiego zamówienia przez Klienta należy rozumieć jako złożenie przez Klienta zapytania dotyczącego zawarcia wiążącej umowy na dostawę towarów, która ma być dokonana przez Spółkę, zgodnie z ze szczegółowymi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  2. 2.2. Platforma umożliwia Klientom i Użytkownikom wykonywanie szeregu czynności związanych z zakupem Produktów, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności:
   1. 2.2.1. utworzenie Konta Klienta przez Klienta,
   2. 2.2.2. przeglądanie Produktów oferowanych w ramach Platformy,
   3. 2.2.3. zakup Produktów od Spółki,
   4. 2.2.4. przeglądanie złożonych zamówień,
   5. 2.2.5. edycja informacji dotyczących Klienta, przechowywanych w ramach Konta Klienta,
   6. 2.2.6. kontaktowanie się z przedstawicielami Spółki.
  3. 2.3. Platforma jest przeznaczona wyłącznie dla użytkowników biznesowych, tj. podmiotów prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą, korzystających z Platformy w związku ze swoją działalnością - w szczególności przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, partnerów spółek osobowych, spółek osobowych i spółek prawa handlowego. Platforma nie jest przeznaczona do wykorzystania przez konsumentów, tzn. osób, które zamierzają z niej korzystać w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub działalnością zawodową. Spółka zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy Klienci są podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, w szczególności poprzez weryfikację danych dostarczonych przez nich w ramach Platformy z danymi przedstawionymi w publicznie dostępnych rejestrach przedsiębiorstw, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej lub Rejestry Sądowe, funkcjonujące w kraju, w którym Klient prowadzi działalność gospodarczą.
  4. 2.4. Z uwagi na fakt, że Klient ma prawo zwrócić się do Spółki z prośbą o utworzenie konta Użytkownika dla jego pracowników lub przedstawicieli, Klient jest zobowiązany do zapoznania Użytkowników z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  5. 2.5. Spółka świadczy usługi za pomocą elektronicznych środków komunikacji w sposób umożliwiający nieprzerwane korzystanie z Platformy, 7 dni w tygodniu, z ograniczeniem możliwości wykonywania okresowych prac konserwacyjnych, o których Spółka poinformuje Klientów z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem Platformy. Spółka zastrzega sobie prawo do wykonywania prac naprawczych również doraźnie, bez uprzedniego informowania Klientów, w szczególności w celu wyeliminowania błędów lub wad, których usunięcie nie jest związane z koniecznością wyłączenia Platformy na długi czas. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z czasowego wyłączenia Platformy z jakiegokolwiek powodu, w szczególności z powodu błędów technicznych, awarii serwera lub błędów oprogramowania.
  6. 2.6. Spółka podejmie uzasadnione działania w celu naprawy ewentualnych błędów lub usterek w Platformie lub znalezienia tymczasowego rozwiązania w celu wyeliminowania skutków błędu lub usterki, aby umożliwić ciągłe korzystanie z Platformy. Spółka nie gwarantuje jednak, że każdy problem zostanie rozwiązany w krótkim czasie, w szczególności ze względu na potencjalną złożoność możliwych błędów i powiadamia, że ewentualna naprawa błędów lub usterek może wymagać dodatkowego czasu.
 3. 3. Tworzenie Konta Klienta
  1. 3.1. Klient może utworzyć Konto Klienta bezpośrednio za pośrednictwem Platformy. W celu utworzenia takiego konta Klient jest zobowiązany do zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz postanowień Polityki Prywatności. Podczas tworzenia Konta Klienta, Klient powinien wprowadzić następujące dane:
   1. 3.1.1. nazwę działalności - imię i nazwisko przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną lub nazwę firmy przedsiębiorcy, jeśli nie jest on osobą fizyczną,
   2. 3.1.2. imię i nazwisko osoby kontaktowej,
   3. 3.1.3. adres e-mail,
   4. 3.1.4. numer telefonu
   5. 3.1.5. numer identyfikacji podatkowej (numer VAT),
   6. 3.1.6. adres prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. 3.2. Po wprowadzeniu danych, o których mowa powyżej, Klient może przesłać do Spółki drogą elektroniczną wniosek dotyczący utworzenia Konta Klienta. Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji zawartych we wniosku i odmowy utworzenia Konta Klienta. Weryfikacja może w szczególności dotyczyć porównania informacji z danymi zamieszczonymi w rejestrach publicznych i statusu Klienta jako przedsiębiorcy. Weryfikacja tych danych w momencie tworzenia Konta Klienta nie ogranicza w żaden sposób prawa Spółki do weryfikacji statusu Klienta w późniejszym okresie, podczas współpracy między Stronami.
  3. 3.3. Po weryfikacji danych, o których mowa w pkt 3.1, zgodnie z pkt 3.2, Klient otrzyma wiadomość elektroniczną, wysłaną na adres e-mail podany podczas tworzenia Konta Klienta, z informacją o potwierdzeniu utworzenia konta. Klient może zostać poproszony o potwierdzenie utworzenia tego konta, klikając link zawarty w tej wiadomości elektronicznej.
  4. 3.4. Utworzenie Konta Klienta, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, umożliwia Klientowi zakup Produktów oferowanych w ramach Platformy i zawieranie transakcji za pośrednictwem Platformy.
  5. 3.5. Klient może również wysłać do Spółki prośbę o utworzenie konta Użytkownika, powiązanego z Kontem Klienta. Tworzenie konta Użytkownika jest wykonywane ręcznie przez pracowników Spółki. Jeśli Klient chce zmienić lub usunąć konto Użytkownika, powinien odpowiednio skontaktować się ze Spółką.
 4. 4. Wymagania techniczne
  1. 4.1. Aby korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem Platformy, Klient powinien posiadać komputer lub urządzenie mobilne z przeglądarką internetową, taką jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Edge lub przeglądarka internetowa Safari, z aktualizacjami nie starszymi niż rok, z włączonymi plikami cookies i dostępem do Internetu.
  2. 4.2. Korzystanie z usług świadczonych przez Internet wiąże się z ryzykiem zainfekowania komputera lub innych urządzeń wirusami, rootkitami, oprogramowaniem szpiegującym lub innym złośliwym oprogramowaniem. Spółka oświadcza, że podjęła wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia Klienta, a Platforma posiada wszystkie niezbędne narzędzia bezpieczeństwa. Jednak w celu zmniejszenia ryzyka naruszenia bezpieczeństwa zaleca się:
   1. 4.2.1. instalację oprogramowania antywirusowego na urządzeniu Klienta,
   2. 4.2.2. przeprowadzenie regularnych aktualizacji systemu operacyjnego Klienta,
   3. 4.2.3. zachowanie hasła Klienta w poufności.
  3. 4.3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za stosowanie odpowiednich środków (takich jak zabezpieczenie urządzenia hasłem lub kodem PIN), które zapewnią bezpieczeństwo danych zapisanych i przechowywanych na jego urządzeniu i zapobiegną nieautoryzowanemu dostępowi. Klient powinien zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, szczególnie w związku z ryzykiem utraty hasła dostępu do swojego systemu operacyjnego lub hasła do Platformy.
 5. 5. Dokonywanie zamówień
  1. 5.1. Klient może przeglądać Produkty oferowane za pośrednictwem Platformy. Spółka wskazuje, że znalezienie określonych kategorii Produktów ze względu na ich indywidualne cechy, może wymagać od Klienta wskazania dodatkowych szczegółów związanych z Produktem, w szczególności średnicy, rodzaju, warstwy bariery chemicznej, ciśnienia lub innych charakterystycznych cech dotyczących Produktu. Szczegółowe informacje dotyczące określonych funkcjonalności Produktu są wskazane w katalogu Produktu, który może zostać pobrany przez Klienta za pośrednictwem Platformy.
  2. 5.2. Klient może dodać wybrane Produkty do koszyka, co należy rozumieć jako przygotowanie do złożenia zamówienia i zawarcia Kontraktu za pośrednictwem Platformy. Klient może określić ilość wybranych Produktów, przy czym Spółka zastrzega sobie jednak prawo do ograniczenia całkowitej liczby Produktów lub ograniczenia ilości określonego Produktu, który można zamówić za pośrednictwem Platformy.
  3. 5.3. Klient może, po dodaniu wybranych Produktów do koszyka, kontynuować przeglądanie Produktów lub sfinalizować transakcję i zakup wybranych Produktów. Zakup Produktów może wymagać wyboru metody dostawy, zgodnie z postanowieniami pkt 6 Regulaminu.
  4. 5.4. Po wybraniu Produktów i sposobu dostawy, Klient może potwierdzić transakcję, klikając przycisk „Zamów” na stronie internetowej transakcji. Kliknięcie przycisku „Zamów” należy rozumieć jako zaproszenie do składania ofert. Dlatego zamawiania Produktu nie należy rozumieć jako ostatecznego zawarcia umowy między Stronami, a jedynie jako przesłanie Spółce informacji, że Klient jest skłonny zawrzeć wiążący Kontrakt na zakup wybranych towarów. Ostateczne zawarcie umowy następuje po potwierdzeniu przesłanym przez Spółkę e-mailem.
  5. 5.5. Spółka może wskazać w treści wiadomości e-mail, że zawarcie Kontraktu może być niemożliwe lub może wymagać zmian, w szczególności dotyczących metody płatności lub sposobu dostawy.
  6. 5.6. Klient może wycofać zamówienie do momentu potwierdzenia dokonanego przez Spółkę. Wycofanie zamówienia powinno nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Spółki. Wycofanie zamówienia po potwierdzeniu przez Spółkę nie jest możliwe.
  7. 5.7. Jeżeli Spółka nie potwierdzi transakcji za pośrednictwem wiadomości e-mail, zgodnie z wyżej wymienionymi postanowieniami, w terminie 72 godzin od złożenia zamówienia przez Klienta lub nie poinformuje Klienta o wymaganych zmianach w zamówieniu, zakłada się, że Spółka nie potwierdziła zamówienia i Kontrakt nie został zawarty. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niepotwierdzenia zamówienia dla Klienta i zastrzega sobie prawo do niepotwierdzania potencjalnego zamówienia lub zamówień bez uzasadnienia.
  8. 5.8. Jeżeli Spółka wskaże, że w celu zawarcia Kontraktu wymagane są ewentualne zmiany, szczególnie dotyczące płatności lub sposobu dostawy, Strony wspólnie uzgodnią i potwierdzą wszelkie postanowienia szczególne dotyczące zamówienia. Spółka może w szczególności wymagać, aby płatność została dokonana w określonym terminie, w określonym, wskazanym przez Spółkę sposobie, lub dostawa została zrealizowana w określony sposób, z zastrzeżeniem, że czas dostawy może być dłuższy niż standardowy czas dostawy lub dostawa zostanie zrealizowana w sposób inny niż standardowy, wybrany przez Strony, np. za pomocą specjalnego transportu, który wymaga dodatkowej płatności dokonanej przez Klienta. Potwierdzenie niniejszych szczegółowych warunków umowy może zostać dokonane przez obie Strony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  9. 5.9. Spółka oświadcza, że ze względu na organizację przedsiębiorstwa i fabryki Spółki może nie przechowywać wszystkich Produktów oferowanych za pośrednictwem Platformy w swoich magazynach. Oznacza to, że zamówione przez Klienta Produkty zostaną wyprodukowane po potwierdzeniu możliwości realizacji zamówienia przez Spółkę i po zawarciu Kontraktu między Klientem a Spółką.
  10. 5.10. Klient może zgłosić w ramach zamówienia szczególne prośby, w tym dotyczące np. terminu realizacji zamówienia, płatności czy też transportu. Spółka odpowie na te prośby w ramach potwierdzenia zawarcia Kontraktu lub poprzez inne wiadomości elektroniczne, wysłane do Klienta.
 6. 6. Dostawa
  1. 6.1. Klient może wybrać metodę dostawy podczas finalizacji zamówienia w ramach strony internetowej Platformy. Klient może wybrać spośród:
   1. 6.1.1. usług kurierskich,
   2. 6.1.2. odbioru Produktów osobiście,
   3. 6.1.3. skorzystania z usług niezależnej firmy transportowej.
  2. 6.2. Ze względu na potencjalne, możliwe trudności lub wysokie koszty transportu Spółka może poinformować Klienta, że określony, wybrany przez Klienta sposób transportu może nie być dostępny w związku z zamówionymi Produktami. W takiej sytuacji Spółka wyśle wiadomość e-mail do Klienta i zaproponuje ewentualny, alternatywny sposób transportu. Spółka niniejszym informuje Klienta, że każda wymagana zmiana metody transportu może prowadzić do wydłużenia czasu dostawy.
  3. 6.3. Spółka informuje, że standardowy czas dostawy w zakresie usług kurierskich, wynosi 30 dni, w przypadku gdy Klient wybierze dostawę do kraju w ramach Unii Europejskiej. Spółka jednakże wskazuje, że zwykle może dostarczyć zamówione Produkty w terminie od 6 do 9 dni, co jest szacunkowym, niewiążącym terminem. Czas transportu do kraju niebędącego członkiem Unii Europejskiej będzie ustalany indywidualnie między Stronami, w szczególności za pomocą środków komunikacji elektronicznej po złożeniu zamówienia przez Klienta. Te indywidualne ustalenia będą uważane za negocjacje dotyczące potencjalnych zmian zamówienia, zgodnie z postanowieniami punktu 5.8 niniejszego Regulaminu.
  4. 6.4. Jeżeli Klient zdecyduje się odebrać zamówione Produkty osobiście, Spółka poinformuje Klienta o możliwości odbioru tych towarów po ich wytworzeniu, zwykle nie później niż 21 dni po potwierdzeniu zamówienia, zgodnie z postanowieniem pkt 5.4 niniejszego Regulaminu. Spółka będzie przechowywać zamówione i wyprodukowane Produkty przez co najmniej 30 dni, aby umożliwić Klientowi ich odbiór. Spółka informuje jednak, że po upływie tego terminu i nie odebraniu Produktów, Spółka ma prawo odstąpić od realizacji Kontraktu i anulować zamówienie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niezrealizowania zamówienia, które mogą zostać poniesione przez Klienta w przypadku nieodebrania Produktów we wskazanym terminie.
 7. 7. Płatności
  1. 7.1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówione Produkty, wskazanej podczas składania zamówienia za pośrednictwem Platformy oraz w potwierdzeniu zamówienia przesłanym przez Spółkę, jak również innych kosztów związanych z realizacją Umowy, w szczególności potencjalnych podatków lub kosztów transportu. Płatności należy dokonać przelewem bankowym.
  2. 7.2. Spółka zastrzega sobie prawo do poinformowania Klienta o wymaganej zmianie metody płatności, w szczególności z powodu niemożności zaakceptowania standardowej metody płatności z powodów prawnych, podatkowych lub innych.
  3. 7.3. Spółka nie jest zobowiązana do wysłania lub wydania Produktów przed otrzymaniem pełnej zapłaty za Produkty od Klienta, w tym ewentualnych innych kosztów związanych z transportem, podatkami, cłami lub taryfami. Spółka może jednak wyrazić zgodę na wysyłkę Produktów przed otrzymaniem pełnej płatności, w oparciu o indywidualne ustalenia Stron, dokonane w formie pisemnej lub elektronicznej, zwłaszcza w przypadku dostaw na rzecz stałych klientów.
  4. 7.4. Niezależnie od powyższego postanowienia Strony zgadzają się, że Spółka pozostaje wyłącznym właścicielem Produktów zamówionych przez Klienta, przed otrzymaniem pełnej zapłaty, wskazanej w wiadomości potwierdzającej, wysłanej do Klienta zgodnie z postanowieniem punktu 5.4 lub zgodnie z innymi ustaleniami poczynionymi przez Strony, nawet jeśli Klient odebrał Produkty z magazynu Spółki lub Spółka wysłała Produkty do Klienta, przy użyciu dowolnej innej formy dostawy wybranej przez Klienta.
  5. 7.5. Spółka nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody na inne metody płatności, szczególnie ze względu na długoterminowe relacje biznesowe między Stronami. Spółka może jednak zaakceptować inną metodę płatności zaproponowaną przez Klienta.
  6. 7.6. Spółka jest uprawniona do żądania dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo transakcji, w szczególności wydania gwarancji bankowej dotyczącej transakcji, która może być dokonana przez Strony lub ustanowienia zastawu przez Klienta.
  7. 7.7. Ceny Produktów wskazane w ramach Platformy są cenami netto, bez podatków i ceł, w szczególności podatku VAT. W niektórych sytuacjach, w zależności od stosunków międzynarodowych między krajami, w których Strony mają siedziby, lub w przypadku zamówienia krajowego (złożonego przez Strony w Polsce) Klient może zostać zobowiązany do zapłaty wszelkich niezbędnych podatków lub ceł, zgodnie z postanowieniami prawa, według stawki obowiązującej w dniu transakcji.
 8. 8. Gwarancja
  1. 8.1. Spółka udziela Klientowi rocznej gwarancji dotyczącej ewentualnych wad Produktu. Pod pojęciem „wada” Strony rozumieją taką usterkę Produktu, która uniemożliwia jego właściwe użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności pęknięcia, przecieki, znaczne odkształcenia lub przebicia. Gwarancja nie obejmuje drobnych wad, takich jak małe odkształcenia, niewłaściwe kolory lub odcienie, niewielkie różnice w wymiarach Produktu, które nie uniemożliwiają użytkowania Produktu zgodnie z przeznaczeniem.
  2. 8.2. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z niewłaściwego użytkowania Produktu przez Klienta, w szczególności związanego z:
   1. 8.2.1. uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi i chemicznymi,
   2. 8.2.2. niewłaściwym transportem i przechowywaniem Produktu,
   3. 8.2.3. nieprawidłową instalacją Produktu,
   4. 8.2.4. wszelkimi formami użytkowania Produktu w nieodpowiednich warunkach,
   5. 8.2.5. wszelkimi formami użytkowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
  3. 8.3. Gwarancja nie obejmuje sytuacji, gdy Klient nie może korzystać z Produktu z powodu nieprawidłowego wyboru Produktu.
  4. 8.4. Gwarancja zostanie uznana za unieważnioną, jeśli wystąpi którakolwiek z wyżej wymienionych sytuacji, szczególnie jeśli Klient, jego pracownicy lub jakakolwiek inna osoba celowo lub przypadkowo uszkodzi Produkt lub inne okoliczności zewnętrzne doprowadzą do uszkodzenia Produktu.
  5. 8.5. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Spółki o wykrytej wadzie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wykrycia wady. Roszczenia gwarancyjne należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres elektroniczny Spółki. Treść roszczenia powinna obejmować:
   1. 8.5.1. nazwę Klienta, jego adres, siedzibę, kraj, numer identyfikacji podatkowej, numer rejestru przedsiębiorstwa,
   2. 8.5.2. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail osoby kontaktowej,
   3. 8.5.3. opis uszkodzenia, w tym, jeśli to możliwe, zdjęcia uszkodzonego Produktu,
   4. 8.5.4. datę zamówienia uszkodzonego Produktu oraz numer indywidualnego zamówienia,
   5. 8.5.5. żądanie Klienta.
  6. 8.6. Po otrzymaniu żądania Klienta, zgodnie z postanowieniami punktu 8.5 niniejszego Regulaminu, Spółka zweryfikuje otrzymane roszczenie i w terminie 14 dni poinformuje Klienta o akceptacji lub odrzuceniu roszczenia. W razie potrzeby Spółka ma prawo zażądać dodatkowych danych w celu weryfikacji złożonego roszczenia. W takim przypadku termin na odpowiedź Spółki zostaje przedłużony o liczbę dni, w trakcie których Spółka oczekiwała na odpowiedź Klienta.
  7. 8.7. Jeśli Spółka zaakceptuje roszczenie, może, według własnego wyboru, zwrócić Klientowi pełną cenę uszkodzonego Produktu lub zapewnić Klientowi nowy Produkt o takich samych lub lepszych właściwościach i cechach, od tego, który został uszkodzony.
  8. 8.8. Jeśli Spółka zdecyduje się dostarczyć Klientowi nowy Produkt, zostanie on dostarczony na adres wskazany w pierwotnym zamówieniu, na który pierwotnie wysłano uszkodzony Produkt.
  9. 8.9. Po ujawnieniu wady Produktu Klient jest zobowiązany do podjęcia działań w celu zapobieżenia dalszemu uszkodzeniu Produktu.
  10. 8.10. Jeśli roszczenie gwarancyjne zostanie uznane przez Spółkę za zasadne, a Spółka jest zobowiązana do zrealizowania przysługujących Klientowi praw, Spółka pokryje wszelkie niezbędne koszty, w szczególności dotyczące transportu Produktów lub koszty przelewów bankowych.
  11. 8.11. Jeśli Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, zgodnie z warunkami gwarancji, okres gwarancji rozpoczyna się od momentu dostarczenia lub naprawy Produktu.
  12. 8.12. Strony wyłączają wszelką inną odpowiedzialność Spółki za szkody lub wady Produktu, w szczególności wynikającą z innych postanowień dotyczących rękojmi lub reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
 9. 9. Zwroty
  1. 9.1. Klient może zwrócić zamówiony Produkt, który otrzymał lub odebrał, tylko jeśli jest uszkodzony, zgodnie z postanowieniami pkt 8.1 niniejszego Regulaminu lub jest niezgodny ze specyfikacją Produktu, opisaną w katalogu Produktu, który można znaleźć na stronie internetowej Platformy. Zwrot nie jest możliwy w przypadku wystąpienia przyczyn wskazanych w pkt 8.2 Regulaminu lub drobnych wad, w szczególności takich jak małe odkształcenia, niewłaściwe kolory lub odcienie lub niewielkie różnice w wymiarach Produktu, które nie uniemożliwiają użytkowania Produktu zgodnie z przeznaczeniem.
  2. 9.2. Klient poinformuje Spółkę o swojej woli zwrotu Produktu w terminie 14 dni od otrzymania lub odebrania Produktu. Po upływie tego terminu zwrot nie jest możliwy, chyba że Klient jest uprawniony do wykonania swoich praw wynikających z postanowień dotyczących gwarancji.
  3. 9.3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za przechowywanie lub transport zwracanego Produktu. Klient niniejszym oświadcza, że jest odpowiedzialny za wszelkie działania lub zaniechania, które mogą prowadzić do uszkodzenia Produktu po jego odebraniu lub otrzymaniu przez Klienta. Strony oświadczają, że wszelkie uszkodzenia Produktu mogą prowadzić do wyłączenia prawa do zwrotu Produktu.
  4. 9.4. Klient nie jest uprawniony do zwrotu Produktu, jeśli został on uszkodzony po jego otrzymaniu lub odebraniu przez Klienta, szczególnie w przypadku uszkodzenia przez Klienta z powodu braku staranności, niewłaściwego użytkowania lub innych działań lub zaniechań Klienta, jego pracowników, współpracowników, przedstawicieli lub osób trzecich, a także z powodu czynników zewnętrznych, np. warunków pogodowych lub klęsk żywiołowych.
  5. 9.5. Klient nie jest uprawniony do zwrotu Produktu, w sytuacji gdy Klient zaczął korzystać z zakupionego Produktu, który ma zostać zwrócony.
  6. 9.6. Jeżeli Klient chce zwrócić Produkt, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, powinien poinformować o tym Spółkę pocztą elektroniczną w terminie, o którym mowa w punkcie 9.2 niniejszego Regulaminu. Informacja w tym zakresie powinna zawierać:
   1. 9.6.1. nazwę Klienta, jego adres, siedzibę, kraj, numer identyfikacji podatkowej, numer rejestru przedsiębiorstwa,
   2. 9.6.2. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail osoby kontaktowej,
   3. 9.6.3. datę zamówienia produktu i inne szczegółowe informacje na temat tego zamówienia, w szczególności numer indywidualnego zamówienia,
   4. 9.6.4. opis przyczyny zwrotu.
  7. 9.7. Po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w pkt 9.6 niniejszego Regulaminu, Spółka przeanalizuje możliwość zwrotu Produktu zakupionego przez Klienta i wyśle pocztą elektroniczną odpowiedź na wiadomość Klienta, z informacją o przyjęciu zwrotu lub odmowie przyjęcia zwrotu Produktu.
  8. 9.8. W przypadku przyjęcia zwrotu Spółka poinformuje Klienta o możliwym sposobie transportu zwróconego Produktu oraz adresie dostawy, na który należy dokonać wysyłki.
  9. 9.9. Spółka zwróci Klientowi kwotę zapłaconą przez Klienta za zakup zwróconego Produktu w terminie 14 dni po otrzymaniu zwróconego Produktu.
 10. 10. Odpowiedzialność
  1. 10.1. Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub ogólnie obowiązującego prawa.
  2. 10.2. W związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Spółkę lub kupowaniem Produktów oferowanych przez Spółkę, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. 10.2.1. przestrzegania praw autorskich i praw własności intelektualnej, w tym wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, do których Spółka jest uprawniona,
   2. 10.2.2. powstrzymywania się od korzystania z Platformy do tworzenia, publikowania lub wysyłania nielegalnych treści w ramach Platformy, w szczególności niezgodnych z niniejszym Regulaminem lub takich, które naruszają powszechnie obowiązujące prawo lub w celu prowadzenia jakichkolwiek innych działań niezgodnych z prawem,
   3. 10.2.3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prawa innych Klientów,
   4. 10.2.4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogą prowadzić do nieuprawnionej ingerencji w Platformę, w tym tych, które mogą utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Platformy, a także działań, które mogą prowadzić do utraty, zmiany, usunięcia, uszkodzenia lub utrudnienia dostępu do Platformy przez innych Klientów.
  3. 10.3. Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta jedynie za świadczenie usług elektronicznych i sprzedaż Produktów za pośrednictwem Platformy, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  4. 10.4. Spółka ponosi odpowiedzialność wyłącznie za rzeczywiste szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Spółki związanymi z korzystaniem z Platformy w związku z działalnością Klienta. Odpowiedzialność Spółki za wszelkie inne szkody, w tym utracone korzyści, jest wykluczona.
  5. 10.5. Całkowita odpowiedzialność Spółki za wszelkie szkody wyrządzone Klientowi w danym roku kalendarzowym jest ograniczona do kwoty wynagrodzenia otrzymanego od Klienta w danym roku kalendarzowym, w związku ze sprzedażą Produktów za pośrednictwem Platformy. Nie dotyczy to jednak odpowiedzialności za szkody spowodowane umyślnie.
  6. 10.6. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, Spółka nie ponosi odpowiedzialności:
   1. 10.6.1. za wszelkie działania lub usługi objęte niniejszym Regulaminem, wykonywane przez jakikolwiek podmiot inny niż pracownicy Spółki, współpracownicy i upoważnieni podwykonawcy lub samą Spółkę, co oznacza, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Klienta lub osób trzecich, które są zaangażowane w korzystanie z Platformy,
   2. 10.6.2. za niewykonanie swoich obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub jakiekolwiek inne niewłaściwe świadczenie usług, w zakresie w jakim wynika to z działania siły wyższej lub niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez Klienta lub brak współpracy Klienta ze Spółką,
   3. 10.6.3. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków Spółki w zakresie, w jakim wynika to z ograniczeń technicznych lub prawnych niezależnych od Spółki, w szczególności w zakresie świadczenia usług zdalnego utrzymania Platformy, a także warunków i jakości komunikacji z usługami zewnętrznymi.
  7. 10.7. Termin „siła wyższa” będzie rozumiany przez Strony jako zdarzenie, którego nie można było przewidzieć z należytą starannością wymaganą w stosunkach handlowych, które nie wynika z działań lub zaniechań Strony, która mogłaby zostać uznana za odpowiedzialną i któremu to Strona nie mogła przeciwdziałać w sytuacji gdyby działała z należytą starannością lub za które nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z ogólnymi zasadami prawa cywilnego, w szczególności: strajk generalny, konflikt zbrojny w danym kraju, blokada portów lub innych powszechnie stosowanych wjazdów lub wyjazdów do lub z kraju, trzęsienia ziemi, powodzie, epidemie i inne zdarzenia związane z siłami natury.
  8. 10.8. Spółka może, na własne ryzyko, bez uprzedniej zgody Klienta, wykorzystywać podwykonawców w celu wykonywania obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu. Współpraca z takim podwykonawcą powinna odbywać się zgodnie z procedurami obowiązującymi w przedsiębiorstwie Spółki. Spółka jest odpowiedzialna za działania lub zaniechania podwykonawcy wobec Klienta, jak za jej własne działania, szczególnie w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym opóźnień lub niedotrzymania terminów określonych w niniejszym Regulaminie.
  9. 10.9. Spółka oświadcza, że podejmuje wszelkie uzasadnione działania w celu przedstawienia dokładnych i aktualnych informacji w ramach Platformy. Spółka zastrzega jednak, że z powodu potencjalnych błędów, usterek lub innych nieprawidłowości, w tym pomyłek popełnionych przez personel Spółki, liczba Produktów, ich opis, ceny lub inne elementy Platformy mogą być niepoprawne, a tym samym nie będą uważane za wiążące, chyba że zostaną potwierdzone przez przedstawiciela Spółki, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności po potwierdzeniu możliwości realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami pkt 5.4 niniejszego Regulaminu.
  10. 10.10. Klient może poprosić Spółkę o utworzenie konta Użytkownika, po to aby umożliwić pracownikom lub przedstawicielom korzystanie z funkcjonalności Platformy, w tym zakup Produktów oferowanych w ramach Platformy i składanie zamówień za pośrednictwem Platformy. Zwracając się do Spółki o utworzenie konta Użytkownika, Klient udziela mu upoważnienia i wyznacza tego Użytkownika na swojego przedstawiciela uprawnionego do zawierania wiążących umów między Klientem a Spółką, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  11. 10.11. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od zamówienia złożonego w ramach Platformy lub od jakiejkolwiek innej wiążącej umowy zawartej między Spółką a Klientem reprezentowanym przez Użytkownika, poza sytuacjami określonymi w szczegółowych postanowieniach niniejszego Regulaminu. W szczególności Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli została ona zawarta przez Użytkownika, ponieważ w opinii Klienta Użytkownik nie był uprawniony do zawarcia takiej transakcji lub działał w sposób niezgodny z decyzjami lub zleceniami Klienta. Jeśli Klient poprosi o utworzenie konta Użytkownika w ramach Platformy, Spółka jest w pełni uprawniona do uznania takiego Użytkownika za osobę, która może składać zamówienia, kupować Produkty lub wykonywać inne czynności, które prowadzą do zawarcia prawnie wiążących umów za pośrednictwem Platformy.
  12. 10.12. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania dokonane przez Użytkownika działającego w imieniu Klienta w ramach Platformy. W przypadku jakichkolwiek sytuacji, wynikających z działań Użytkownika, które prowadzą lub mogą prowadzić do poniesienia przez Spółkę szkód, w tym strat finansowych lub opóźnień w procesie produkcyjnym lub procesie sprzedaży (również dla innych klientów), Klient jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Użytkownika.
 11. 11. Świadczenie usług za pośrednictwem Platformy
  1. 11.1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana między Klientem a Spółką jest zawierana na czas nieokreślony, wraz z utworzeniem Konta Klienta i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. 11.2. Spółka świadczy usługi na rzecz Klienta za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od momentu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  3. 11.3. Klient ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym momencie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez wymogu uzasadnienia swojej decyzji, składając Spółce oświadczenie o odstąpieniu na piśmie lub w formie elektronicznej. W takim przypadku Spółka usuwa Konto Klienta w ramach Platformy. Jest to równoznaczne z tym, że wszystkie dane przechowywane na serwerach Spółki, powiązane z kontem Klienta, zostaną usunięte, chyba że Spółka jest uprawniona do przechowywania ich przez dłuższy czas, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Spółka ma prawo zweryfikować takie żądanie za pomocą innych środków komunikacji, np. telefonicznie lub składając wniosek o formalne wypowiedzenie umowy.
  4. 11.4. Spółka zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia usług za pośrednictwem Platformy, o czym poinformuje Klienta z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
  5. 11.5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Spółka może rozwiązać umowę zawartą z Klientem w trybie natychmiastowym, bez uprzedniego powiadomienia.
  6. 11.6. Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia nieaktywnego Konta Klienta w ramach Platformy, w sytuacji gdy Klient przestanie korzystać z Platformy, nie wcześniej niż po upływie roku po tym, jak dane Konto Klienta stało się nieaktywne.
  7. 11.7. Rozwiązanie umowy zgodnie z niniejszym Regulaminem nie wpływa na realizację wcześniej zawartych zamówień i praw związanych z tymi zamówieniami, np. zwrotów lub gwarancji.
 12. 12. Własność intelektualna
  1. 12.1. Spółka oświadcza, że wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej do Platformy i prawa własności intelektualnej związane z Produktami, w tym prawa do planów technicznych, wyglądu i dokumentacji dotyczącej Produktów, są własnością Spółki i Spółka ma prawo do zawarcia wiążącej umowy dotyczącej korzystania z Platformy przez Klienta oraz wykonania postanowień niniejszego Regulaminu. Spółka oświadcza, że zawarcie lub wdrożenie postanowień niniejszego Regulaminu nie będzie prowadzić do naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich (w tym podmiotów powiązanych ze Spółką), szczególnie w obszarze własności intelektualnej lub jakichkolwiek innych umów zawartych przez Spółkę z osobami trzecimi.
  2. 12.2. Wszelkie prawa własności do Platformy i wszelkie związane z nią prawa (w tym wszelkie adaptacje i kopie) pozostają własnością Spółki.
  3. 12.3. Spółka udziela Klientowi, a Klient otrzymuje niewyłączną, ogólnoświatową licencję upoważniającą Klienta do korzystania z Platformy na następujących polach eksploatacji:
   1. 12.3.1. wykorzystywania do przeglądania i zakupu Produktów oferowanych przez Spółkę,
   2. 12.3.2. umożliwiania korzystania z Platformy Użytkownikom, dla których Spółka utworzyła konta w ramach Platformy,
   3. 12.3.3. wprowadzania danych w ramach Platformy, tworzenia wydruków, przechowywania danych w pamięci urządzeń Klienta.
  4. 12.4. Klient jest zobowiązany do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu ochrony Platformy przed kopiowaniem i korzystaniem z niej przez osoby nieupoważnione. Kod źródłowy platformy uznaje się za poufny.
  5. 12.5. Klient lub Użytkownik:
   1. 12.5.1. zobowiązany jest nie korzystać z Platformy w innych celach, niż te które są wyraźnie określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności nie korzystać z Platformy w celu działania jako pośrednik lub agent i sprzedawania Produktów innym podmiotom trzecim, lub pomagania innym podmiotom trzecim w zamawianiu Produktów za pośrednictwem Platformy, w tym umożliwiając innym podmiotom trzecim logowanie się w ramach Konta Klienta lub oferowania Produktów za pośrednictwem własnych platform e-commerce,
   2. 12.5.2. jest zobowiązany do korzystania z Platformy oraz wszystkich materiałów i praw związanych z Platformą zgodnie z niniejszym Regulaminem,
   3. 12.5.3. nie jest uprawniony do kopiowania kodu źródłowego Platformy i dokonywania jakichkolwiek zmian, poprawek, modyfikacji Platformy i wszystkich materiałów (takich jak dokumentacja dotycząca poszczególnych Produktów) oraz praw związanych z oprogramowaniem.
 13. 13. Przetwarzanie danych
  1. 13.1. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) Spółka - „Plasticon Poland” SA z siedzibą w Toruniu, w Polsce informuje, że jest administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów korzystających z Platformy, w tym w szczególności danych przekazanych w formie elektronicznej podczas procesu rejestracji indywidualnego Konta Klienta w ramach Platformy lub danych dostarczonych przez Klienta w odniesieniu do Użytkowników uprawnionych do korzystania z Platformy w imieniu Klienta.
  2. 13.2. Spółka przetwarza dane osobowe Klientów i Użytkowników, o których mowa w pkt 13 niniejszego Regulaminu, w następujących celach:
   1. 13.2.1. w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i sprzedaży Produktów zgodnie z zamówieniami złożonymi przez Klientów, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, w tym w celu komunikacji z Klientami w związku z wykonaniem umowy - podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest konieczność przetwarzania danych w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na wniosek osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z przepisem art. 6.1.b) RODO,
   2. 13.2.2. w celu umożliwienia korzystania z Platformy Użytkownikom, których konta powiązane są z Kontem Klienta - podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników jest niezbędność ich przetwarzania w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest obowiązek świadczenia usług na rzecz Klienta, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest przepis art. 6.1.f) RODO, który wskazuje na możliwość przetwarzania danych osobowych, gdy jest to konieczne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub stronę trzecią,
   3. 13.2.3. w celu reagowania i naprawiania błędów, wad i problemów dotyczących usług, zgłaszanych przez Klientów lub Użytkowników - co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych, a podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6.1.f) RODO, co wskazuje na możliwość przetwarzania danych osobowych, gdy jest to konieczne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub stronę trzecią,
   4. 13.2.4. w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Spółkę przez przepisy prawa, w tym w szczególności prawo podatkowe - podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest potrzeba przetwarzania danych w celu wypełnienia nałożonych prawem obowiązków, którym podlega administrator danych, zgodnie z przepisem art. 6.1.c) RODO,
   5. 13.2.5. w celu monitorowania sposobu, w jaki Klienci i Użytkownicy korzystają z Platformy do celów statystycznych, celów związanych z zapobieganiem błędom i usterkom w ramach Platformy, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, tworzenia aktualizacji i ewentualnych poprawek, a także w celu zapobiegania działaniom Użytkowników lub Klientów, które są niezgodne z niniejszym Regulaminem lub ogólnie obowiązującym prawem - co stanowi uzasadniony interes administratora danych, a podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6.1.f) RODO, który wskazuje na możliwość przetwarzania danych osobowych, gdy jest to konieczne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub stronę trzecią,
  3. 13.3. Dane osobowe przekazane przez Klienta lub Użytkownika mogą zostać przekazane stronie trzeciej, podmiotowi świadczącemu usługi hostingowe na rzecz Spółki: Home.pl S.A.
  4. 13.4. Jeżeli dane osobowe dotyczą Użytkownika, który otrzymał informację o założeniu dla niego konta Użytkownika w ramach Platformy, Spółka informuje niniejszym Użytkownika, że dane zostały przekazane przez Klienta, tj. Podmiot gospodarczy korzystający z Platformy - to może być szczególnie związane z działalnością pracodawcy, zleceniodawcy, kontrahenta, partnera biznesowego lub współpracownika Użytkownika. Takie dane osobowe obejmują w większości przypadków imię, nazwisko, adres e-mail, miejsce pracy i stanowisko.
  5. 13.5. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę przez czas trwania umowy o świadczenie usług elektronicznych zawartej między Spółką a Klientem i po jej rozwiązaniu - przez okres do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych.
  6. 13.6. Zarówno Klient, jak i Użytkownik mają prawo do:
   1. 13.6.1. żądania od Spółki dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą,
   2. 13.6.2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
   3. 13.6.3. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
   4. 13.6.4. złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania ich danych osobowych,
   5. 13.6.5. żądania przekazania swoich danych osobowych innym usługodawcom,
   6. 13.6.6. złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie ich danych osobowych do właściwego organu ochrony danych.
  7. 13.7. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych, Użytkownik lub Klient ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych osobowych.
  8. 13.8. Podanie danych osobowych może być wymagane do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych lub utworzenia konta Użytkownika.
 14. 14. Postanowienia końcowe
  1. 14.1. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej między Klientem a Spółką i wykonywanej zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Spółkę, zamówieniami składanymi za pośrednictwem Platformy i sprzedawanymi towarami, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne właściwe dla siedziby Spółki.
  2. 14.2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Spółkę za pomocą Platformy. Reklamacje można przesyłać pocztą elektroniczną na adres claims@plastic-on.com. Reklamacja powinna zawierać:
   1. 14.2.1. Imię i nazwisko / nazwę firmy Klienta,
   2. 14.2.2. Numer identyfikacji podatkowej Klienta,
   3. 14.2.3. opis problemu,
   4. 14.2.4. ewentualne żądania Klienta.
  3. 14.3. Spółka może poprosić Klienta o dodatkowe informacje przed rozpatrzeniem reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail podany przez Klienta.
  4. 14.4. Spółka jest uprawniona do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie z dniem wskazanym przez Spółkę, jednak data wejścia w życie zmiany nie może być krótsza niż 14 dni od momentu poinformowania Klientów za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą platformy.
  5. 14.5. Strony wyłączają stosowanie przepisów Konwencji Wiedeńskiej o dostawie towarów.
  6. 14.6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 lutego 2021 r.