Preparing your plastic-on experience

Polityka prywatności

Informujemy Cię, że w przypadku gdy odwiedzasz naszą Platformę eCommerce, dostępną pod adresem plastic-on.com możemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych i dokładamy należytych starań, aby przestrzegać przysługujących Ci praw. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie).

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Plasticon Poland S.A. z siedziba w Toruniu, Polska, adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 59, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095575, NIP: (VAT EU): 8790169966, REGON: 005720650, kapitał zakładowy: 1.793.600,00 zł, opłacony w całości (dalej: Administrator).
Jak możesz się skontaktować z Administratorem?

Kontakt z Administratorem danych możliwy jest w następujący sposób:

 1. listownie, wysyłając przesyłkę na adres Administratora – ul. Marii Curie-Skłodowskiej 59, 87-100 Toruń,
 2. pocztą elektroniczną na adres: gdpr@plastic-on.com
 3. telefonicznie, dzwoniąc na numer: +48 56 6586134
Na jakie podstawie przetwarzamy dane osobowe:
 1. Wizyta na naszej Platformy eCommerce

Jeżeli odwiedzasz naszą Platformę eCommerce, przetwarzamy niektóre Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez nas z plików cookies na Platformie oraz zapisywaniem danych o wejściu na Platformę (logów). W związku z tym przetwarzamy takie dane jak adres IP i dane o urządzeniu, z którego korzystasz, dane o systemie operacyjnym, dane o dostawcy usługi dostępu do Internetu czy też dane statystyczne dotyczące Twojej aktywności.

W takiej sytuacji podstawą do przetwarzania Twoich danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia. Nasz prawnie uzasadniony interes związany jest z koniecznością kontroli ruchu w ramach naszej Platformy, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa Platformy, zbieraniu danych statystycznych czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

W momencie pierwszego wejścia na naszą Platformę poinformujemy Cię o korzystaniu przez nas z plików cookies i poprosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie.

 1. Sprzedaż produktów za pomocą Platformy eCommerce

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Ci korzystania z naszej Platformy eCommerce, umożliwiającej Ci nabywanie naszych produktów online. W takiej sytuacji przetwarzanie danych osobowych obejmuje w szczególności zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i sprzedaż produktów zgodnie z zamówieniami złożonymi przez Ciebie jako klienta. Dane mogą być przetwarzane również w celu komunikacji z Tobą w związku z wykonaniem umowy - podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest konieczność przetwarzania danych w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na wniosek osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z przepisem art. 6.1.b) RODO,

Jeśli nie działasz bezpośrednio jako klient, lecz jako pracownik albo reprezentant klienta, który może korzystać z naszej Platformy eCommerce w imieniu klienta, również możemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Prawną podstawą przetwarzania Twoich danych, jeśli jesteś przedstawicielem lub pracownikiem klienta, jest niezbędność ich przetwarzania w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest obowiązek świadczenia usług na rzecz klienta, zgodnie z postanowieniami naszego Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest przepis art. 6.1.f) RODO, który wskazuje na możliwość przetwarzania danych osobowych, gdy jest to konieczne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub stronę trzecią,

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe, jako klienta lub użytkownika naszej Platformy eCommerce, w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na naszą spółkę przez przepisy prawa, w tym w szczególności prawo podatkowe - podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest potrzeba przetwarzania danych w celu wypełnienia nałożonych prawem obowiązków, którym podlega administrator danych, zgodnie z przepisem art. 6.1.c) RODO.

Dodatkowo, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 • monitorowania sposobu, w jaki klienci i użytkownicy korzystają z Platformy eCommerce do celów statystycznych, celów związanych z zapobieganiem błędom i usterkom w ramach Platformy, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, tworzenia aktualizacji i ewentualnych poprawek, a także w celu zapobiegania działaniom użytkowników lub klientów, które są niezgodne z naszym regulaminem lub ogólnie obowiązującym prawem - co stanowi uzasadniony interes administratora danych, a podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6.1.f) RODO, który wskazuje na możliwość przetwarzania danych osobowych, gdy jest to konieczne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub stronę trzecią,
 • reagowania i naprawiania błędów, wad i problemów dotyczących usług, zgłaszanych przez klientów lub użytkowników - co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych, a podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6.1.f) RODO, co wskazuje na możliwość przetwarzania danych osobowych, gdy jest to konieczne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub stronę trzecią.
Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?

W celu prawidłowego świadczenia przez nas usług korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich. Dlatego podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotowi świadczącemu na naszą usługi hostingowe: Home.pl S.A z siedziba w Szczecinie.

W sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, zawartej pomiędzy nami a Tobą, Twoje dane osobowe mogą być przekazane również innym spółkom z grupy Plasticon. Dotyczy to w szczególności ewentualnego przetwarzania danych w ramach wspólnego systemu CRM, wykorzystywanego przez wszystkie spółki z grupy Plasticon.

W ramach naszej Platformy eCommerce korzystamy również z usług Google Analytics w celu monitorowania ruchu na stronie. Oznacza to, że przekazujemy niektóre dane osobowe Google Ireland Ltd. oraz Google LLC z siedzibą w Mountain View w Kalifornii i możemy przechowywać pliki cookies Google Analytics na Twoim urządzeniu, zgodnie z postanowieniami dotyczącymi plików cookies, określonymi poniżej. Prawną podstawą do przekazania danych do USA są Standardowe Klauzule Umowne, czyli specjalne wzory umów, zaakceptowane przez Komisję Europejską.

Czas przechowywania danych osobowych

Staramy się przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one nam rzeczywiście niezbędne – po tym czasie je usuwamy. Dlatego możemy poinformować Ciebie, że:

 1. jeżeli jesteś osobą, która weszła na naszą Platformę, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres do jednego roku po jej opuszczeniu,
 2. jeżeli jesteś osobą, która korzysta z naszej Platformy eCommerce jako klient lub użytkownik – przetwarzamy Twoje dane osobowe czas trwania umowy o świadczenie usług elektronicznych zawartej między naszą spółką a klientem i po jej rozwiązaniu - przez okres do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych, zwykle nie dłużej niż 5 lat po zakończeniu obowiązywania umowy.
Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci prawa do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przeniesienia swoich danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji opartego na profilowaniu. Ewentualne kierowanie reklam za pośrednictwem portali społecznościowych może opiera się wyłącznie na ogólnych kryteriach i nie łączy się z podejmowaniem decyzji.

Dane wymagane przez nas w celu utworzenia konta na naszej Platformie eCommerce (nazwa, firma/ firma, dane kontaktowe i dane konta) muszą być podane, jeśli chcesz dokonywać zakupów naszych produktów za pośrednictwem naszej Platformy. Jeśli dane nie zostaną podane, będziemy zmuszeni odmówić zawarcia umowy z Tobą lub Twoją firmą, ponieważ potrzebujemy tych danych do realizacji umowy.

Pliki Cookies

W związku z tym, że odwiedzasz naszą Platformę eCommerce, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane stosowane przez nas pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji Platformy. Mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookies możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania przez Ciebie z Platformy, czy też informacje o używanym przez Ciebie urządzeniu lub oprogramowaniu. W ramach naszej Platformy wykorzystujemy również inne, podobne do plików cookies technologie optymalizujące ich działanie, w związku z którymi może dojść do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli w niniejszej polityce odnosimy się do plików cookies, oznacza to również podobne do plików cookies technologie. Pliki cookies służą do kontroli ruchu na naszej Platformie, tworzenia statystyk w zakresie korzystania z Platformy przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu w czasie, w którym korzystasz z naszej Platfomy (są usuwane po zamknięciu przeglądarki). Cookies sesyjne umożliwiają prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. Ich zablokowanie może skutkować wystąpieniem błędów lub uniemożliwieniem skorzystania z naszej strony lub aplikacji.

Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich skasowania. Są wykorzystywane do tego, aby analizować ruch na naszej stronie internetowej. Dokładamy starań, aby korzystać wyłącznie z usług takich podmiotów, które gwarantują bezpieczeństwo Twojego urządzenia, oprogramowania oraz Twoich danych. Dotyczy to również stosowanych przez te podmioty plików cookies.

Masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików cookies w ramach Twojego urządzenia. Ustawienia dotyczące korzystania z plików cookies znajdują się w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej. Przeglądarki internetowe umożliwiają wyłączenie wszystkich plików cookies lub ich części (np. pochodzącej od podmiotów trzecich). W przypadku wyłączenia plików cookies w części, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane pliki cookies generowane przez naszą Platformę, umożliwiające prawidłowe działanie Platformy. W takim wypadku nie dojdzie jednak do zapisania plików cookies podmiotów z którymi współpracujemy.

Pamiętaj, że w przypadku ograniczenia stosowania plików cookies, korzystanie z poszczególnych usług świadczonych przez nas może mieć charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.